Aansoekprosedures

Aansoekvorms is by die skool op skriftelike, telefoniese en persoonlike aanvraag verkrygbaar.

Inskrywings vind plaas soos jaarliks deur die WKOD bepaal.

Vir die inskrywing moet u asseblief die volgende voltooi:

  1. Aansoekvorm vir toelating tot die skool
  2. Aansoekvorm vir toelating tot die koshuis (indien van toepassing)
  3. Aansoekvorm vir korting op of vrystelling van onderriggeld (indien van toepassing)
  4. Aansoekvorm vir prestasie-erkenning (indien van toepassing)
  5. Afskrifte van: geboortesertifikaat of identiteitsdokument; jongste eksamenuitslae of skoolrapport. Die gr. 6-vorderingsverslag MOET ’n gr. 8-aansoek vergesel.
  6. Ontvangserkenning van die gedragskode

Aansoekvorms

Skoolaansoekvorm
Koshuisaansoekvorm

Aansoeke vir 2022 moet soos volg hanteer word:

Beide wyses van aansoek moet van die laaste rapport en geboortesertifikaat vergesel word.

Sluitingdatum: 26 Maart 2021